Eddie Emmanuel

Eddie Emmanuel
Eddie Emmanuel

Bunkai Jutsu Coach,

1st Kyu Kodokan Judo,

Amateur Boxing Association Coach,

3rd Dan Wado Ryu Karate Do,

4th Dan Jissen Karate Jitsu

UK: 0789 565 8000